Gümrük Müdürlüğüne Sunulması Zorunlu Evraklar

 • Vekaletname (Noter Onaylı)
 • İmza Sirküleri (Noter Onaylı)
 • İmzaya Yetkili Kişi veya Kişilerin Kimlik Fotokopileri (Noter Onaylı)
 • Ticaret Sicil Gazetesi (Aslı veya Noter Onaylı)
 • Faaliyet Belgesi (Aslı veya Noter Onaylı)
 • Vergi Dairesi Mükellefiyet Yazısı (Aslı veya İnternet Vergi Dairesinden Alınan Çıktısı)

» Daha önce firmanız adına gümrük idaresine firma dosyanız verildiyse vekaletname aslı ve evrak görselleriniz yeterli olacaktır.

VEKALETNAME

Şirketimizin adına gelen veya gönderilen firmamızca belirlenip bildirilecek eşyaların Serbest Dolaşıma Giriş, Transit, Gümrük Antrepo, Dahilde İşleme, Gümrük Kontrolü Altında İşleme, Geçici İthalat, Hariçte işleme ve İhracat Rejimlerine tabi tutulacak her türlü eşyanın, gümrüğe sunulması, gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulması, eşya ile ilgili olarak Bağlayıcı Tarife veya Bağlayıcı Menşe Bilgisi talep edilmesi, Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği kapsamında uzlaşma talebinde bulunmaya, uzlaşmaya katılmaya, komisyona teklif sunmaya, komisyon teklifini kabul etmeye, uzlaşma tutanaklarını imzalamaya, YYS, OKSB, muafiyet ve istisna hükümlerinin uygulanması işlemleri ile ilgili olarak, Serbest Bölgelerde, İhracatçı Birliklerinde, Kambiyo Mercilerinde, Ticaret ve Sanayi Odalarında, Zirai Karantinada, Hıfzısıhha, Veteriner Müdürlükleri, Vilayet ve Konsolosluklarda, Elçiliklerde, Hazine Müsteşarlığı, Ticaret Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığında, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüklerinde, Ticaret Bakanlığı DTS Grup Başkanlıklarında, Türk Standartları Enstitüsünde, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Ticaret Borsalarında, Bölge Ticaret Müdürlüklerinde, Sanayi İl Müdürlüklerinde, Liman İşletmelerinde, Geçici Depolama Yerlerinde, Özel ve Genel Antrepolarda, dahil olmak üzere Bakanlıklarda, Müsteşarlıklarda, Genel Müdürlüklerde, Başmüdürlüklerde, Tasiş işletme Müdürlüklerinde, Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerinde ve tüm resmi dairelerde mevzuatın Gümrük Müşavirlerine verdiği yetki ve sorumluluk çerçevesinde ilgili kuruluşlarda yapılacak her türlü iş ve işlemleri yürütmeye, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı ve Bakanlığa bağlı tüm Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüklerinde (ithalat/ihracat başvuru evraklarını imzalamak ve ithalat/ihracat başvurularını yapmak, dilekçe vermek adımıza düzenlenen yazıları teslim almak, döner sermaye ücretini ödemek ve geri almak, uygunluk ve uygunsuzluk yazılarını teslim almak, muayene ve analiz sonuçlarına itiraz etmek, ithali/ihracı için ürünün muayenesi esnasına kontrole refakat etmek, ithal/ihraç edilen gıda maddeleri, yem maddeleri ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemeleri kontrolü, numune alma ve laboratuara gönderme tutanağı imzalamak, şahit numuneleri yasal süresi içinde geri almak, gıda ve yem işletmecisi tarafından hazırlanarak imzalanmış kayıt onay başvurusu dosyasına teslim etmek, kayıt ve onay belgelerini teslim almak, numune kapsamında bedelsiz uygunluk başvurusu yapmak,onaylanan yada iade edilen dosyaları imza karşılığı teslim almak), uluslararası ticari ve hukuki teamüllere uygun olarak tarafımızca ve ilgili mahreç ülke şirketlerince tanzim edilen ve gerçek durumu yansıtan doğru ve sıhhatlerine ilişkin tüm sorumluluğu tarafımıza ait bulunan fatura, proforma fatura, menşei ispat belgeleri, mahreç çıkış beyannamesi sureti, alım satım sözleşmesi, A.TR, EUR-1, EUR-MED, FORM-A, MENŞEİ Belgesi, ATA Karnesi, sigorta poliçesi, taşıma belgeleri (ana/ara konşimento), çeki (ağırlık/kap) listesi, navlun makbuzu, uzman incelemesi raporu, yatırım teşvik belgesi, dahilde işleme izni, dahilde işleme izin belgesi, geçici ithal izin belgesi, hariçte işleme izin belgesi, nihai kullanım izin belgesi, ithalat/ihracat izin belgeleri, gözetim ve korunma önlemleri çerçevesinde alınan belgeler ve eşyanın kıymetini etkileye bilecek royalti/lisans ödemeleri, satıcı ile aramızda münasebet bulunması ve ithalatımıza/ihracatımıza kısıtlama koşul veya edim konulması hallerinde bu duruma ilişkin tarafımızdan tevdi edilen bilgi ve belgelere uygun olmak şartıyla gümrük beyannamelerinin ilgili kutularının ve gümrük kıymet bildirim formunun doldurulması ve imzalanması işlemlerinin ifası ve takibine yetkili olmak üzere, Eşya ile ilgili; uygunluk yazıları, onay belgeleri, satış sonrası hizmet yeterlilik belgesi, garanti belgesi, kontrol belgesi, yatırım teşvik belgesi, dahilde işleme izni, dahilde işleme izin belgesi, geçici ithal izin belgesi, hariçte işleme izin belgesi, nihai kullanım izin belgesi, ithalat izleme belgesi, özel izin, ithalat izni, ihracat izni, TSE belgeleri, TAREKS, GTB-İRİS, Tek Pencere Sistemi, ölçü ayarlar, radyasyon güvenliği, kontrol belgeleri, serbest bölge şirket kuruluş belgesi, faaliyet belgesi, giriş işlem formu, çıkış işlem formu, ön statü belgesi, muafiyet ve onay belgeleri, ATA Karnesi, INF belgeleri gibi belgelerin alımı ile ilgili kuruluşlarda yapılacak her türlü iş ve işlemleri yürütmeye, işin gereği belgeleri tanzim ve imzaya yetkili olmak üzere, Konşimento almaya/cirolamaya, yük teslim/talimat formu almaya, tahmil tahliye ve teslim işlemleri yapmaya/yaptırmaya, eşyanın sevk ve nakline, rapor tutanak ve rezerve zaptı tanzim etmeye/ettirmeye ve imzalamaya, acenteler, antrepolar ve liman işletmeleri nezdinde navlunlara, antrepo ücretlerine itiraz ve eşyayı takip ve tetkike, eşyada herhangi bir hasar vukuunda bilirkişi talep etmeye, tespit yaptırmaya, vergi, resim, harç, teminat, depozito, fazla mesai, yolluk, harcırah ve navlun gibi bedelleri yatırmaya, bunlarla ilgili belgeleri teslim ve tesellüm etmeye, taahhütname imzalamaya ve ibraza, her türlü teminatı saymanlık müdürlüğüne yatırmaya, bunlara ait itiraz işlemleri yapmaya yatırılan bu bedelleri ve teminatları geri almaya, bunlarla ilgili belgeleri teslim ve tesellüm etmeye, Saymanlık Müdürlükler inde iade edilen çek fazlalıklarının ilgili bankalardan tahsiline, navlun, ardiye ve mesai ücretlerini yatırmaya ve yatırılmış olanları geri almaya, taahhütname imzalamaya ve ibraza ve eşyanın gümrüklenmesi için yasal çerçeve içerisinde yapabileceğimiz tüm işlemleri ifaya ve ikmale mezun ve yetkili olmak üzere ve bunların yanında İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri tarafından hazırlanan E-Birlik Projesi kapsamında sunulan ve net-work ağları kullanılarak İhracat ile ilgili belge ve beyannamelerin elektronik ortamda kabul edilmesi ve onaylanması ile harç ve aidatların aynı teknoloji kullanılarak ödenmesi, ilgili sistemin kullanılması için sistem kullanım esaslarının gösterir taahhütnamelerin imzalanması ve söz konusu sistemin kullanılmasına yarayacak şifre/şifrelerin ve kullanıcı adının benim/bizim adımıza teslim alınmasına yetkili olmak üzere, Türk Standartları Enstitüsü, TSE İthalat Temsilcilikleri, TSE Kalite Kampusu, TSE tarafından yetkilendirilmiş laboratuarlarda yapılacak işlemler için başvuru yapılması, taahhütname imzalanması, Just In Time ile ilgili her türlü başvuru ve taahhütnamelerin imzalanması, buralarda iş takibi, numune alınması, ücretlerin ödenmesi, olumlu/olumsuz deney ve inceleme sonuçlarının alınması, deney ve inceleme sonucunda firmamız adına alınan numunelerin geri alınması, deney/inceleme sonuçlarına itiraz, olumsuzluk yazılarının alınması, beyan öncesi inceleme ve herhangi bir ithalat işlemi için kapsam sorma gibi yasal çerçeve içerisinde yapabileceğimiz tüm işlemlerde yetkili olmak üzere, 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliğinde belirtilen yasal haklar çerçevesinde firmamız adına Dolaylı Temsil Sıfatı ile Türkiye Gümrük Bölgesi içinde eşyalarımızın gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulmasına ilişkin her türlü gümrük işlemini takip edip sonuçlandırmak ve gümrük idarelerinde idari itiraz haklarımızı kullanmak üzere, …………… Vergi Dairesine …………… sicil numarası ile kayıtlı ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… adresinde mukim …………………………………………………..’ni ve GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ ……………………T.C. Kimlik Numaralı ……………………………’ı DOLAYLI TEMSİL YOLU İLE, ayrıca ………………………T.C. Kimlik Numaralı ………………………………….. ‘ı birlikte ve ayrı ayrı vekil tayin etmekle birlikte buraya kadar sayılı tüm konuların (yetkilerin) bir kısım veya tamamında bir başka şahsı da tevkil, teşrik ve azle yetkili olmak üzere  Süresiz veya ………/………../………. Tarihine kadar vekil tayin ettik.

VEKALET VEREN 

Firma Unvanı:
Firma Adresi: 
Firma Vergi Dairesi: 
Vergi Daire Sicil Numarası:

 

 1. İthal eşyasına ait  fatura
 2. İthal eşyasına  ait gümrük kıymet bildirim formu (Tarafımızca hazırlanır)
 3. Sigorta poliçesi (İşlem FOB. veya CF ise)
 4. Navlun faturası
 5. Banka transfer dekontu veya % 6 KKDF
 6. Ordino
 7. Konşimento
 8. Çeki Listesi
 9. Avrupa dan ithal edilecek eşyalardan ; ATR  ve/veya EUR1 belgesi
 10. Menşe şehadetnamesi(Certificate of origin)
 11. Yetkili kurumlardan alınacak izin veya belgeler (Özel izin ve belge gerektiren eşyalarda)

 

 • Resmi Türkçe fatura(E-fatura,E-arşiv fatura)
 • Avrupa topluluğuna yönelik ihracatlarda ATR Belgesi(Tarafımızca düzenlenmektedir)
 • Anlaşmalı ülkeler için EUR1 belgesi(Tarafımızca düzenlenmektedir)
 • Diğer ülkeler için talep edilmesi durumunda Menşe şahadetnamesi(Tarafımızca düzenlenmektedir)
 • Göndermek istediğiniz eşyanın bağlı bulunduğu İhracatçılar Birliğine üyelik (Tarafımızdan üyelik işlemleri yapılmaktadır)
 • Eşyanın varışından önce İthal edilecek eşya ile ilgili olarak fizibilite çalışmasının yapılması,
 • Eşyanın varışı ile beraber nakliyeci firmadan ordinonun alınması,
 • Orijinal belgelerin müşteriden talep edilmesi ve hazırlanarak operasyon birimine teslimi,
 • Küşat işleminin yapılması (Gerekli durumlarda eşyanın incelenmesi),
 • Sektör bazında uzmanlaşmış gümrük müşaviri ve yetkili personel tarafından evrakların ve ürünün kontrol edilmesi
 • Eşya ile ilgili gümrük tarife istatistik pozisyonunun belirlenmesi,
 • Antrepo’ya gelen eşya için önce Antrepo beyannamesi verilmesi
 • Gümrük beyannamesinin hazırlanması,(serbest dolaşıma giriş işlemleri)
 • Gümrük kabul, tescil ve muayene işlemlerinin yapılması,
 • Vergi ödemelerinin yapılması,
 • Eşyanın firmanın belirttiği adrese sevki ve teslimi,
 • İşlemlerin bitmesiyle beraber evrakların tarafınıza teslim edilmesi.

 

 • İhraç edilecek eşya ile ilgili olarak fizibilite çalışmasının yapılması,
 • Eşyanın resmi Türkçe faturasının müşteriden talep edilmesi
 • Dış ticaret belgelerinin tasdik işlemlerinin yapılması
 • İhraçatçılar birliğine üyelik işlemlerinin yapılması (Müşterinin birlik üyeliğinin olmadığı durumlarda)
 • Gümrük müşaviri ve yetkili personel tarafından evrakların incelenmesi
 • Eşya ile ilgili gümrük tarife istatistik pozisyonunun belirlenmesi,
 • İhraç edilecek eşyanın gümrük beyannamesinin düzenlenerek gümrük işlemlerinin tamamlanması,
 • Evrakların nakliyeci firmaya teslimi,
 • Fiili ihracatı tamamlanan eşyanın gümrük çıkış beyannamesi ve ekli belgelerin müşteriye teslimi.

 

BAZI ÖNEMLİ BİLGİLER

Gümrük Müşaviri KİMDİR?

Gümrük Müşaviri dolaylı temsil sıfatıyla gümrük işlemlerini takip etmeye ve sonuçlandırmaya yetkili kişidir. Bu yetki çerçevesinde gümrük beyanını yapar ve eşyanın gümrük işlemlerini tamamlayarak dış ticaret erbabına sorunsuz bir şekilde teslim edilmesini sağlar.

GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ FİRMASI;

Gümrük müşavirleri dış ticaret firmalarının dış ticaret danışmanlarıdır.

Gümrük müşavirlerinin mevzuat ve teknik yönden gümrük işlemlerinin nasıl yapılacağı hakkında firmalarını bilgilendirmeleri mesleki sorumluluklarındandır.

Gümrük mevzuatı sürekli değişen dinamik bir yapıya sahiptir. Bu durumda günlük olarak mevzuat takibi yapılması arzu edilmeyen maliyetlerin ortaya çıkmasına engel olacaktır.

Dolaylı temsilci; Gümrük müşavirinin kendi adına fakat dış ticaret firmalarının hesabına gümrükte işlem yapması demektir. Kendi adına işlem yapan gümrük müşaviri bu işlemlerden kaynaklanan hukuki sonuçlardan dış ticaret firması ile beraber (müteselsilen ) sorumludur.

Beyan; Türkiye Gümrük Bölgesi’ne gelen veya giden ürün veya eşyaların Gümrük Kanunu’nda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde gümrük idaresine beyan edilmesi gerekmektedir. Gümrük Kanunu’nda belirtilen usul ve esaslara yeterince dikkat edilmeden yapılan beyanların eksik veya hatalı olması durumunda da yüksek cezalarla karşılaşılabilir.

Muayene; Türkiye gümrük bölgesine gelen veya giden ürün ve eşyaların gümrük idaresine sunulması ve beyan edilmesi gerekmektedir. Gümrük gözetimindeki eşya için yapılan beyan çeşitli risk kriterlere göre elektronik sistem tarafından riskli ve riskli olmayan eşya olarak sınıflandırır. Riskli görülen eşyalar riski durumunda göre gümrük kontrolüne yani gümrük muayenesine tabi tutulurlar.

Sarı hat; Gümrük beyanı ile gümrük beyanının yapılmasında kullanılan belgelerin karşılaştırılarak kontrol edilmesine ‘sarı hat kontrolü’ (muayenesi) denir.

Gümrük Beyannamesinin üzerindeki bilgi ve ekindeki belgelerin birbirine uyumlu ve tutarlı olması esastır.

Kırmızı hat; Gümrük idaresi kontrolü her zaman belgeler üzerinden yapmayabilir. Gümrük idaresi gerekli görmesi durumunda gümrük beyannamesi, beyannameye ekli belgeler ile ürün veya eşyayı bizzat karşılaştırarak kontrol etmek yetkisine sahiptir. Bu şekilde yapılan gümrük kontrolüne ‘kırmızı hat kontrolü’ (muayenesi) denir.

WeCreativez WhatsApp Support
Merhaba Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?